2216712-66-0

(S)-N-((1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl)-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)-2-(2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl)nicotinamide

 89501-93-9
237795
1H-Pyrazole-4-sulfonylchloride, 1,3-dimethyl-
 38496-18-3
CS58944
2,6-Dichloronicotinic acid
 5788-17-0
313073
METHYL 3-METHOXYACRYLATE
 889940-13-0
CS37250
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
 80-62-6
CS26043
Methyl methacrylate
 79-46-9
KPN00372
2-Nitropropane(2-NP)
 88398-53-2
1302992
1H-Pyrazole-4-sulfonamide,1,3-dimethyl-
 1897428-37-3
CS76495
(S)-2,2,4-trimethylpyrrolidine
 2216712-66-0
CS13835
(S)-N-((1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl)-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)-2-(2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl)nicotinamide
 15088-78-5
KPN00079
Phenylacetyl Disulfide(PADS)
 15980-15-1
KPN00723
1,4-Oxathiane
 534-85-0
KPN00991
2-Aminodiphenylamine
2216712-66-0, pyrazol, dimethylpropoxy, trimethylpyrrolidin, trifluoro, nicotinamide, dimethyl, sulfonyl, 2216712-66-0