497156-32-8

Benzenecarbothioamide, 2,4-dihydroxy-N-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-